Ochrana osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů dále jen GDPR.

Správce osobních údajů
Společnost Aleš Václavík, Mlýnská 315/3, Bruntál, PSČ 792 01, podnikající na základě oprávnění Živnostenského úřadu vydaného v Bruntále.

Jsme správci osobních údajů na webu www.bazarsezarukou.cz.

Určujeme, jak budou vaše osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem.

Jak pracujeme s vašimi osobními údaji

Získávání osobních údajů
Vaše osobní údaje získáváme z registračních formulářů na webu www.bazarsezarukou.cz, které sami dobrovolně vyplníte.

Pro jaké účely a jak dlouho osobní údaje zpracováváme?

1. Pro marketingové účely
Pro marketing evidujeme minimální údaje a to na základě vašeho souhlasu, který projevíte zaškrtnutím políček a vyplněním formuláře.

Proč potřebujeme vaše osobní údaje

1) email - potřebujeme k tomu, abychom vás mohli informovat o našich akcích, novinkách a slevách zasláním e-mailu

2) jméno  - potřebujeme k tomu, abychom Vám mohli zaslat propagační předměty

Máte právo na informace
Na požádání vám sdělíme, jaké osobní údaje o vás uchováváme. Pokud nebudou správné, na požádání je opravíme. O změnu osobních údajů nebo žádost o jejich odstranění z naší databáze, prosím, pište na adresu info@bazarsezarukou.cz

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje
Vaše osobní údaje uchováváme do doby, dokud neodvoláte svůj souhlas se zpracováváním.

Prohlašujeme, že Vaše údaje nebudeme předávat do třetích zemí.

2. Pro obchodní účely
Pokud se rozhodnete zakoupit některý produkt, evidujeme kontaktní údaje, které osobně zadáte do objednávkového formuláře.

Jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, účetní a platební údaje (IČO, DIČ, číslo účtu). Údaje jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího, realizaci obchodu včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů a identifikaci vašich bezhotovostních plateb.

Vaše údaje budou předány zvolenému přepravci, z důvodu doručení Vaší zásilky na správnou adresu.

Vaše údaje, jakožto zákazníků, budeme zpracovávat po dobu vyřízení objednávky, a dle zákona dalších deset let ode dne jejího skončení.

Procházení webu – Cookies
V případě, že užíváte naše produkty a služby nebo procházíte naše webové stránky, můžeme sbírat údaje o návštěvách našeho webu a sledovat užívání služeb.

Tyto údaje zahrnují Vaši IP adresu a chování na webových stránkách www.bazarsezarukou.cz

Jak dlouho jste na stránce byli, z které stránky jste přišli a kdy odešli.

Tyto údaje nejdou přiřadit určitému objektu. Takové informace získáváme automatizovaně prostřednictvím cookies, nebo prostřednictvím trackovacích technologií, jelikož Vám chceme poskytovat co nejlepší službu. Vaše údaje budeme zpracovávat a evidovat po dobu jednoho roku. Cookies, můžete na svém počítači zakázat.

Na soubory Cookies se můžeme dívat podle doby platnosti nebo podle účelu.

Platnost Cookies:
Krátkodobé cookies - platí po dobu vaší návštěvy a několik minut po opuštění webu pozbývají platnosti. Pomáhají základním funkcím stránek.

Dlouhodobé cookies - platí několik dní až měsíců. Usnadňují nastavení stránek, při opakovaných návštěvách, pomáhají s přihlášením nebo se zaměřením nabídky.

 

Účel Cookies:
Klíčové cookies - bez nich nebudou stránky správně fungovat. Můžete narazit na problémy ve formulářích, objednávkách nebo nebude možné zůstat přihlášen.

Analytické - umožňují sledovat návštěvnost stránek a využívání různých funkcí. Díky těmto informacím můžeme vylepšovat přehlednost, strukturu i obsah webových stránek.

Trackovací a remarketingové - pomáhají nám optimalizovat nabídku pro zákazníky a oslovit je v reklamních plochách na jiných webových stránkách.

Konverzní - slouží k vyhodnocení reklamních kampaní a sledují způsoby, kterými uživatelé na naše stránky přicházejí.

 

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů
Pokud jako správce zpracováváme Vaše osobní údaje, máte právo se na nás kdykoliv obrátit a uplatnit právo na přístup a opravu údajů, které zpracováváme.

Máte-li pochybnosti o tom, že Vaše údaje zpracováváme v souladu se zákonem, můžete nás požádat o vysvětlení, nebo o nápravu závadného stavu, zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, případně kompletní výmaz těchto údajů.

Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je ÚOOÚ.

Ochrana a zabezpečení osobních údajů
S Vašimi osobními údaji budeme nakládat zodpovědně a v souladu s platnou českou a evropskou legislativou.

Pro zpracování osobních údajů užíváme automatizované, ale i neautomatizované prostředky.

Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech uložených výhradně v Evropské unii.

Osobní data jsou chráněna v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje a míře rizika zneužití.

Udržujeme technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů od vložení vašeho e-mailu až do vymazání po vypršení souhlasu, nebo doby skladování údajů nutných pro splnění smlouvy, která plyne ze zákona.

Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny?
Osobní údaje, které zpracováváme jako správce i jako zpracovatel, můžeme zpřístupňovat výhradně spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací.

Odstoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům je možné pouze v rámci závazných právních předpisů.

Spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů.

Tato mlčenlivost trvá i po skončení závazkových vztahů se společností xxxxxxxx Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. Údaje nepředáme ani do jiných zemí EU.

Prohlášení správce osobních údajů
Prohlašuji, že jako správce osobních údajů svých odběratelů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů, a tedy že:

Zpracováváme osobní údaje svých odběratelů pouze na základě souhlasu nebo zákonného právního titulu.

Nepracujeme s citlivými osobními údaji tj. osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu a genetický údaj subjektu apod.

Splňujeme informační povinnost vůči svým odběratelům podle zákona o ochraně osobních údajů.

Umožňujeme svým odběratelům výkon jejich práv podle zákona o ochraně osobních údajů.

Plníme veškeré další povinnosti správce osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Zavazujeme se v rozesílce e-mailů zohlednit jakékoliv změny v evidenci osobních údajů svých odběratelů ve lhůtě nejpozději do 48 hodin od přijetí informace o změně.

 

Jak projevíte souhlas se zpracováním vašich údajů
Zadání e-mailu bereme jako váš souhlas s výše uvedenými informacemi.

Použitím zaškrtávacího políčka jste si zvolili, jaké informace budeme zpracovávat.

Své rozhodnutí můžete kdykoliv změnit a kdykoliv se můžete odhlásit. O změnu osobních údajů nebo žádost o jejich odstranění z naší databáze, prosím, pište na adresu info@bazarsezarukou.cz